Duyuru Tarihi: 5.11.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

04.11.2010 tarihinde (bugün)  www.sgk.gov.tr adresinde, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (5) ” başlıklı bir duyuru yayınlanarak Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilmiştir:

Yapılan açıklamaya göre;
1) 2010 Yılı SUT’un 6.1.1.A- Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı bölümünün (5) numaralı fıkrasında;
“Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar ile üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimler, eğitim aldıkları branş uzman hekiminin  yazması gereken ilaçlar ile SUT ve eki listelerde uzman hekimlerce yazılabileceği belirtilen ilaçları yazabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümde “Eğitim aldıkları branş” ifadesinden kastedilen asistanın tıpta uzmanı olacağı branştır.

Uzmanlık öğrencilerinin (asistanların), rotasyon yaptıkları bölümlerde Sağlık Uygulama Tebliğine göre bu bölüm uzman hekimlerce reçeteye yazılması gereken ilaçları reçetelemesi halinde bu reçetelerin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak bu reçetelerde ayrıca bölümün uzman hekiminin kaşe ve imzasının da bulunması halinde söz konusu reçetenin bedelinin ödenmesinde uzman hekimin kaşe ve imzası esas alınır.

Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre belli bir uzmanlık dalında reçetelenmesi hüküm altına alınmış ilaçlara ait reçetelerde, bu uzman hekimlerin dışında bir diğer hekimin (uzman, pratisyen gibi) kaşe ve imzasının da bulunması halinde Kurumumuzca Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilmiş bulunan uzman hekimin imza ve kaşesi esas alınır.

2)Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kurumumuz resmi internet sayfasında yayımlanan “Fatura İnceleme ve Usul ve Esasları” başlıklı duyurunun “Diyaliz” başlıklı 3.bölümünde; “Hastalara yapılan periyodik tetkiklerin uygulama takviminin;

 Aylık tetkikler: HER AY
 Üç aylık tetkikler: OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM
 Altı aylık tetkikler: OCAK-TEMMUZ
 Bir yıllık tetkikler: OCAK” olarak belirlendiği, Mart 2010 tarihinde tetkik yapan sağlık hizmet sunucularının Nisan 2010’da bir kez daha tetkik yapmak zorunda bırakılmamasını teminen, 3 aylık tetkiklerini MART ayında yapan sağlık hizmet sunucularının bu tetkikleri NİSAN ayında yapmış olarak kabul edilebileceği bildirildiğinden, reçete kontrol işlemlerinde bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

3) 2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.2.9. Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün 6.2.9.A-(3) numaralı fıkrasında yer alan;
“Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin  endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler” hükmü doğrultusunda,

“Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin” etken maddelerinin biri veya birkaçı için düzenlenmiş sağlık raporunu dayanılarak; hekim tarafından bu sağlık raporunda yer almayan söz konusu etken maddelerden diğerleri için de reçete düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

4)2010 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin;

 a) 6.2.13-5(b) bendine göre HbeAg negatif olan hastalarda oral antivirallerin kullanımı için, HBSAg pozitifliğini gösterir laboratuar sonucunun