Duyuru Tarihi: 6.1.2009

 

24.09.2008 tarih 27007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2.Maddesinin (m) bendinin  iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davada,

T.C.Danıştay Onuncu Dairesi’nin 26.11.2008 tarih Esas No: 2008/10426 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 2.Maddesinin (m) bendinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


 
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ecza deposundan sadece;
          a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eczanelere,
          b) Özel eczanelere,
          c) Diğer ecza depolarına,
          d) Kamu hastanelerine,
          e) Özel hastanelere,
          f) Özel kanunlarında toptan ilaç alabileceği belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına(*),
          g) Sağlık ocaklarına,
          h) Ecza dolaplarına,
          i) İlaç üreticilerine,
          j) Yurtdışındaki alıcılara ve ilaç ihraç etme yetkisi olanlara,
          k) İlgili mevzuatında bulundurulması zorunlu asgari ilaçlara mahsus olmak üzere, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açılan sağlık kuruluşlarına,
          l) Yalnızca veteriner tababette kullanılan ilaçlar için, veteriner ilaçları satmaya yetkili veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine,   
             m) Sadece aşılar için, bağışıklama hizmetinde kullanılmak ve ticari amaç taşımamak kaydıyla, aşıların özel muayenehaneler ve özel teşhis ve tedavi merkezlerine
satışı yapılır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VE YÖNETMELİK METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


Ek-1
Ek-2        Word