Duyuru Tarihi: 11.4.2011


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 12.01.2011 tarih 37.A.00.004552 sayılı yazımız

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 30.12.2010 tarih 2010/137 sayılı Genelge ile, G2Dli ilaçların 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kuruma fatura edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmiş, Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu düzenlemeye aykırı olan ve meslektaşlarımızı ve hastalarımızı mağdur eden bu uygulama hakkında Türk Eczacıları Birliğince yargı yoluna başvurulmuştur.

T.C. Danıştay Onuncu Dairesi’nin, 2011/130 E. sayılı dosyada 11.01.2011 tarihinde oybirliğiyle aldığı karar ile, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010/137 sayılı Genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Konu, ilgi yazımız ile duyurulmuş olup, Danıştay Onuncu Dairesi bu kararında,

- İlaç teminine ilişkin usul ve esasların, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında, karşılıklı mutabakat sonucunda yapılan ve genel düzenleyici işlem niteliğinde olan protokol ile düzenlenmesine rağmen, dava konusu Genelgenin protokolde bir değişiklik yapılmadan veya Birliğimizin görüş ve onayı alınmadan çıkarıldığı iddialarının da göz önünde bulundurularak, yasal dayanağının Kurum tarafından açıklanmasını istemiş,

- 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen koşulların (idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi) bu aşamada gerçekleştiğine karar vererek Sosyal Güvenlik Kurumunun 2010/137 sayılı Genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yazılı savunma, T.C.Danıştay Onuncu Dairesi’nce değerlendirilmiş, 16.02.2011 tarihinde oybirliği ile, 2010/137 sayılı Genelge hakkında alınan yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verilmiştir.

T.C.Danıştay Onuncu Dairesi’nin gerekçeli karar metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

 

T.C.Danıştay Onuncu Dairesinin 16.02.2011 tarihli karar metni için tıklayınız