Duyuru Tarihi: 28.1.2010

Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan davada, 09.03.2009 tarihinde, T.C. Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiş ve bu karar Birliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Yapılan yargılama sonucunda, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesi davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca dava konusu sınavın iki aşamalı olarak ve bu aşamalar arasında da iki aylık bir süre bırakılmak suretiyle yapılması ve sınavda başarılı olabilmek için asgari 60 puan alınması gerektiği halde, 13.08.2008 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu kararı ve 2008 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu hükümlerine dayanılarak, Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde ilgililerin sınavın 1.aşamasından muaf tutularak 2.aşama sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken asgari başarı puanının 50 puan olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilen dava konusu sınavın hukuka ve mevzuata uygun bulunmaması gerekçesiyle iptaline 20.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.

09.03.2009 tarihinde alınan yürütmeyi durdurma kararına rağmen, bu şekilde denklik alarak eczane açmış kişilerin ruhsatlarının iptali gerektiği halde, mahkemeden çıkacak esas kararı bekleyerek bu eczanelerin faaliyetine devam etmesini sağlayan otoriteleri, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesinin 20.11.2009 tarihli esas kararı gereğince bir kez daha göreve çağırıyor ve bu eczanelerin faaliyetlerine devam etmesinin açık bir şekilde hukuk ihlali olacağını bildirerek konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Türk Eczacıları Birliği
Merkez Heyeti

T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesinin 2008/2214 Esas Numaralı Kararı İçin Tıklayınız..