Duyuru Tarihi: 5.6.2009

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI’NA
ANKARA

İlgi:
(a) T.C.Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na gönderdiğimiz 08.05.2008 tarih 36.B.01.02.001786 sayılı yazımız
(b) 14.05.2009 tarih 36.B.01.02.05569 sayılı yazımız

İlgi (a) yazımız ile, Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda oluşturduğumuz rapor, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına sunulmuştur.

İlgi (b) yazımız ile de, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı” ile ilgili görüş ve önerilerimiz kapsamında, eczacılara verilecek döner sermaye gelirlerinden ek ödeme tutarının; aynı statüde değerlendirilmesi gereken pratisyen tabip ve diş tabiplerine verilecek ek ödeme tutarından ayrı tutularak;  katsayı oranının yüzde 250 olarak belirlendiği; ancak bu oranın uzman olmayan doktor ve diş hekimlerinden serbest çalışmayanlara yüzde 500 olarak uygulandığından bahisle, eczacı için öngörülmüş oranın da yüzde 250’den 500’e çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde, bu hafta başında yayımlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”nın incelenmesi sonucunda, tasarıda ilgi (a) yazımız ile arzedilen görüş ve önerilerimiz ile ilgili bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.
Kanun Tasarısı ile ilgili olarak görüş ve önerilerimiz, ekli dosya ile bir kez daha sunulmaktadır.

Eczacılık eğitiminin 5 yıllık sürede tamamlanması ve verilen sağlık hizmetinde eczacılarımızın da, tabipler ve diş hekimleri ile eşit mali ve hukuki sorumluluk taşıdıkları dikkate alınarak,

-Tasarıda eczacıların “mesleki öğrenim görmüş personel statüsü”nden çıkarılarak hekimler ve diş hekimleri gibi, meslek ismi ile yer verilmesinin, Tasarının 9 uncu maddesinde düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesinde yer alan gösterge rakamlarına ait çizelgeye “eczacının” da mesleki ismi ile eklenerek diş tabibi ile birlikte 80 gösterge rakamına dahil edilmesinin, 

-Tasarıda, Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil ve asker öğretim görevlileri kapsamında, hekimler ve diş hekimleri ile birlikte, eczacılara da yer verilmesinin; bu itibarla tasarının 11 inci maddesinde yer alan “Rütbeye Bağlı Tazminat Oranları Çizelgesi”ne eczacıların da mesleki isimleri ile eklenerek diş tabipleri ile aynı tazminat oranlarına sahip olmalarının,

-Üniversite hastanelerinde görevli eczacıların kanun kapsamına alınarak, bu hastanelerde görevli hekim ve diş hekimleri ile birlikte değerlendirilmesinin ve eşit haklara sahip olmasının sağlanmasının,

-Kanun Tasarısı genelinde, eczacılık fakültelerinin; tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile; eczacıların da pratisyen hekim ve diş hekimleri ile birlikte değerlendirilmesi ve bu meslek grupları ve fakültelere eşit haklar tanınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Gereği için bilginize arz ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter