Duyuru Tarihi: 19.2.2009

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 18.02.2009 tarihinde kabul edilerek, TBMM'nin resmi internet sayfasında yayımlanmıştır.

İlgili Kanun'un, 2 nci Maddesi

MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 97 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık hizmeti sunucuları, sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve eki belgeleri izleyen ayın onbeşine kadar Kuruma teslim ederler. Fatura teslim tarihi; süresi içinde teslim edilen faturalar için teslim edildiği ayın onbeşinci günü, süresi içinde teslim edilmeyen faturalar için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın onbeşinci günü olarak kabul edilir. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren, altmış gün içinde, sağlık hizmet sunucularına avans olarak ödenir.  Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süresinin takip eden mali yıla sirayet etmesi durumunda, avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesindeki akreditiflere ilişkin hükümler uygulanır.”

şeklinde düzenlenmiştir. Değişiklik, 5838 Sayılı Kanun'un Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un tam metni için http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5838.html tıklayınız.