Duyuru Tarihi: 17.2.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

  Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nın amaçları;
- Üyelerimizin tasarrufta bulunmasını sağlamak,
- Sosyal ve ekonomik açıdan dayanışmayı güçlendirmek, üyelerimizin çıkarlarını korunmak ve geliştirmek,
- Ölüm, hastalık, muhtaçlık ve benzeri durumlarda karşılıksız yardımlarda bulunmaktır.

Ayrıca; 6643 Sayılı Kanun'un 4078 sayılı yasa ile değişik 58'nci maddesine göre “Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.”

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin Oda Hizmetlerinden Faydalanma başlıklı 36’ncı maddesinde; “Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler icraen takibe alınmalarının yanı sıra üyelik vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge, alkol karnesi,  basılı defter ve sözleşme formu alamazlar.”
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin, Giriş ve Yıllık Aidatlar başlıklı 14’üncü maddesinde “Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın mayıs ayı sonuna kadar sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanmayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır” hükümleri yer almaktadır.

Türk Eczacıları Birliği ve Yardımlaşma Sandığı Yasa Yönetmelik maddeleri uyarınca, aidatların yasal süreç içinde toplanmasının sağlanabilmesi ve geçmiş yıl aidat borçlarının tahsilinde, sandık personeliyle iletişim kurularak verilen rakama göre tahsilat yapılması, aidat bakiyeleri ve makbuzların en kısa sürede sandığa ulaştırılması son derece önemlidir.

Amacımıza uygun olarak, her üyeye ulaşabilmek ve Sandık kaynaklarının üyelerimizce daha yaygın kullanımını sağlayabilmek, aidatlarımızın zamanında ve eksiksiz toplanmasıyla mümkün olacaktır.

Gereği için bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.İsmail BAŞDİL
Sayman