Duyuru Tarihi: 31.10.2009
Maliye Bakanlığı tarafından 31.10.2009 tarih 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-2) ile,

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğde (Sıra No: 12) belirtilen esaslar çerçevesinde ayakta tedavi şeklinde sunulan hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, vücut dışı protez ve ortez kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmeti alanlardan katılım payının tahsil edilmesine ve muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak kamu idareleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile muhasebe birimlerince yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Tebliğ 1/10/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ için tıklayınız        Word