Duyuru Tarihi: 12.1.2016

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi web sayfasında yayınlanan 08.01.2016 tarihli duyuruda;

"10.07.2015 tarihli ve 7752 sayılı resmi gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Karar ve bu Kararın hükümlerinde yer alan 2. maddenin 2. fıkrası gereğince (Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin yüzde 70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın Ocak ayının ilk 5 (beş) işgünü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dâhilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder) 1 (Bir) Avro değerinin 2,0787 TL'den 2,1166 TL'ye güncellenmesi yönünde karar alınmıştır. Yeni Avro değerinin geçerlilik tarihi 45 (kırk beş) gün sonra (7. Maddesi 3 fıkrası gereğince "İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler Komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer) geçerli olacaktır." denilmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter