Duyuru Tarihi: 21.2.2008

 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
36. DÖNEM BİRİNCİ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
(
15-16 ŞUBAT 2008/ANKARA)

Türk Eczacıları Birliği 36 ncı Dönem Birinci Başkanlar Danışma Kurulu, 15-16 Şubat 2008 tarihlerinde eczacı odalarımızın katılımı ile Ankara’da toplanmıştır. 36. Dönem Merkez Heyeti Çalışma Programı’nın ve bu program çerçevesinde Merkez Heyetimiz tarafından önerilen çözümlerin tartışıldığı Başkanlar Danışma Kurulumuz, örgütümüzün demokratik ve katılımcı yapısının güçlendirilmesi bakımından önemli bir işlevi yerine getirmiştir.
Türkiye’de serbest eczacılık yapan, kamuda veya özel sektörde çalışan 26.000 üyeyi temsilen gerçekleştirilen bu toplantıda, katılımcı tüm Oda başkan ve yöneticilerimiz, önümüzdeki dönem çalışma sürecimizi;

•         Eczacının sağlık sistemi içindeki vazgeçilmez rolünü vurgulamak ve güçlendirmek
•         Eczacının hak kayıplarını engellemek ve yeni kazanımlar sağlamak noktasında çalışma yapmak
•         Eczacılar arasında daha adil bir dağıtımın gerçekleştirilmesini sağlamak
•         Eczacılık mesleğinin, serbest eczaneler dışındaki kamu, hastane, akademi ve sanayi gibi tüm alanlarında, istihdamdan özlük haklarına kadar tüm sorunlarına çözümler aramak
•         Klinik eczacılık, farmasötik bakım kavramlarının yerleşmesi için bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, eczacının bir tedarikçi değil, ilaç danışmanı ve sağlık emekçisi olduğu gerçeğini vurgulamak,
•         Ecza Kooperatiflerinin eczacılığın var olmasındaki yaşamsal öneminden hareketle, kooperatiflerin gelişimi için gerekli şartları hazırlamak,
•         Eczanedeki bürokrasiyi azaltmak
•         Geri ödemelerin düzenli yapılmasını sağlamak
•         Teknolojik ilerlemeyi takip etmek
•         Bilgi ve birikimi artırıcı çalışmalar yapmak
•         Katılımcı bir örgüt yapısı oluşturmak
•         Türkiye’deki sağlık politikalarının belirlenmesi noktasında diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak
olarak tanımlamış ve bu doğrultuda Kongre kararlarımızı gerçekleştirmek üzere önerilen yol haritası ve hayata geçirilecek yeni projeler konusunda tam bir uzlaşı sağlamışlardır.

Başkanlar Danışma Kurulumuz, yakın vadede eczacılık mesleği açısından önemli sorun oluşturan iki temel konunun altını çizmiştir. Birincisi, eczacıların mesleki kazanımlarından en önemlilerinden bir tanesi olan katılım payları konusudur. Eczacılar, ilaç verdikleri hastanın yüzde 10 ve 20 oranlarındaki maaşlarından her ay sonunda kesilen katılım paylarını SGK ve diğer kurumlardan düzenli bir şekilde alamadığı gibi, son altı aydır pek çok bölgede hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Yaklaşık olarak 650 milyon YTL’yi bulan bu geri ödemenin yapılamaması, serbest eczacıların karının en büyük kısmından mahrum kalması ve hizmetin sürdürülebilirliğinin zorlaşması anlamını taşımaktadır. Kaldı ki bu katılım payları hastaların maaşlarından aylar önce kesilmiştir. Eczaneye ödenmeyen katılım payları eczacının varlığını ve geçimi sürdürmesi için gerekli me