Duyuru Tarihi: 14.2.2011


T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Kurumunuz ile Birliğimiz arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu Genel Müdürlüğünüz tarafından Birliğimize bildirilmiş, karşılıklı görüşmeler ile protokol metni taslağı üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Sözlü müzakere yöntemi ile yapılan protokol metni değerlendirme çalışmalarında beklenen verimin sağlanamaması üzerine, Protokol metni üzerindeki çalışmaların yazılı olarak yapılması konusunda mutabakat sağlanmış ve Aralık ayı içerisinde protokol/sözleşme taslağının birinci ve ikinci versiyonları Birliğimiz ile Kurumunuz arasında resmi yazışma aracılığıyla karşılıklı olarak iletilmiştir. Bu metinlerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından, bir iş günlük süreler içerisinde Birliğimizin görüş ve önerileri tarafınıza yazılı olarak sunulmuştur.

Birliğimiz tarafından 27.12.2010 tarihinde gönderilen metnin Kurumunuz tarafından değerlendirilmesi sonrasında, 25.01.2011 tarihinde Kurumunuzun son teklifi olduğu bildirilen metin tarafımıza ulaştırılmıştır. Kurumunuz tarafından kamuoyu ile paylaşılmasında bir sakınca görülmediğini gözlemlediğimiz bu metne ilişkin Birliğimizin görüşlerinin yer aldığı dosya 02.02.2011 tarih 37.B.01.05.004723 sayılı yazımız ile gönderilmiş olup, değerlendirmenizin sonucu beklenmektedir.

Yürürlükte bulunan protokolün 7.1 Maddesi uyarınca, Kurumunuz ile sözleşmeli eczanelerin sözleşmelerini Şubat ayı içerisinde yenilemeleri gerektiği hükme bağlanmış, 7.9 Maddesinde ise, eczanelerin sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39. Maddesine dayanarak TEB tarafından bastırılmış, bu protokole uygun Tip Sözleşmelerinin kullanılacağı, eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla SUT Eki EK-3/B Formunun bir örneğinin Kurum taşra teşkilatına ibraz edileceği belirlenmiştir.

Yeni protokol metni ile ilgili karşılıklı yazışmaların günler alan sürelerde gerçekleşmesi ve Şubat ayı içerisinde bulunmamız itibariyle, sözleşme yenileme işlemlerinde herhangi bir gecikme yaşanmaması amacıyla, yürürlükte bulunan protokol metni üzerinden 2011 yılı için kullanılacak sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmış olup, eczacı odalarımız aracılığıyla üyelerimize ulaştırılması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Yürürlükte bulunan protokolün 10.1 Maddesi gereğince, tarafların karşılıklı mutabakat ile protokol hükümlerini revize etmesi mümkün olup, 7.1 Maddesi gereğince de Kurumunuzla sözleşme imzalamış olan eczanelerin protokolde yapılacak düzenlemeleri peşinen kabul etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu protokol hükümlerinin, sürdürdüğümüz sözlü ve yazılı müzakere sürecinde, mutabakata vardığımız maddeler için hazırlanacak bir revizyon metni için uygulanmasının, Kurumunuz, Birliğimiz ve meslektaşlarımız açısından daha iyi bir protokol metni oluşturulması açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kurumunuz tarafından gönderilen metinlerde Birliğimiz tarafından mutabık kalınan maddeler, revizyon metni olarak hazırlanmış olup yazımız ekinde