Duyuru Tarihi: 6.1.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından, Yurt dışındaki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilere denklik verilebilmesi ve bu kişilerin Türkiye’de eczacılık yapabilmeleri için, 08.09.2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yaptırılan sınavın iptali için açılan dava sonucunda, T.C.Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından dava konusu sınavın hukuka ve mevzuata uygun bulunmaması gerekçesiyle iptaline 20.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş ve bu karar Birliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Birliğimizin tüm uyarı ve görüşlerine rağmen, bu sefer 2009 Seviye Tespit Kılavuzunda, 07.02.2009 tarihinde yapılacağı belirtildiği halde 1.Basamak Seviye Tespit Sınavı yapılmadan 07.03.2009 tarihinde, Ankara’da “2.Basamak Seviye Tespit Sınavı” yapılmış ve bu sınavda Birliğimiz tarafından görevlendirilmiş 3 gözetmen yer almıştı.

Gözetmenlerimiz tarafından, sınavın içeriği, şekli ve bilimsel yeterliliği konusunda tüm endişelerimizi doğrular nitelikte tespitlerin yer aldığı geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanmış ve bu rapor gereğince, Hacettepe Üniversitesinde 07.03.2009 tarihinde gerçekleştirilen denklik sınavının da yürütmesinin durdurularak, tüm hüküm ve sonuçlarıyla iptal edilmesi istemiyle, İdari Yargıya başvurularak Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2009/5075 Esas sayılı dosyasında yürütülen dava açıldı.

Yapılan yargılama sonucunda, T.C.Ankara 6.İdare Mahkemesi davamızı haklı bularak, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca dava konusu sınavın iki aşamalı olarak ve bu aşamalar arasında da iki aylık bir süre bırakılmak suretiyle yapılması ve sınavda başarılı olabilmek için asgari 50 puan alınması gerektiği halde2009 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu hükümlerine ve Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde ilgililerin sınavın 1.aşamasından muaf tutularak 2.aşama sınava alınması suretiyle gerçekleştirilen dava konusu sınavın hukuka ve mevzuata uygun bulunmaması gerekçesiyle iptaline 09.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar vermiş olup, söz konusu mahkeme kararı yazımız ekinde iletilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

T.C. Ankara 6. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız..