Duyuru Tarihi: 22.1.2016

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bölge Eczacı Odalarımız ve eczacılarımızdan gelen bilgilere göre Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur Ve Hizmetleri Emekli Ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile sözleşmeli eczanelerin reçete girişi yaptığı sistemin eczane mesajları bölümünde;

Provizyon sisteminin, mülkiyet ve telif haklarının TODEM şirketine ait olduğu, Vakfınız ve TODEM arasında varılan anlaşma neticesinde, 1 Ocak 2016 itibarıyla geçerli olacak şekilde, provizyon sisteminin kullanım şartlarının değiştiği;

Yeni kullanım şartları kapsamında, sistemden onayı alınan ve anlaşmalı kurumlara ödenen provizyonlar üzerinden, yüzde beş oranında, “Hizmet Katkı Payı Bedeli” alınacağı; En geç Ocak ayı sonuna kadar, TODEM ve anlaşmalı kurumlar arasında, yeni bir sistem kullanım sözleşmesinin, elektronik ortamda sistem üzerinden imzalanması gerektiği; ilgili sözleşmenin, 18-24 Ocak haftasında sisteme yükleneceğinin duyurulduğu;

Birkaç gün sonra yayınlanan 2. Duyuruda ise;

Eczanelerden alınacak “Hizmet Katkı Payı Bedeli” oranı konusunda, yeni bir çalışma ve değerlendirme yapılmakta olup, kamu indirim oranına benzer kademeli oranlama ve/veya sistemi kullanım cirosu belli bir değerden düşük eczaneler için sıfırlanması seçenekler arasında olacağı;

Eczanenize özel oranı, sözleşmenin 18-24 Ocak haftası yüklenmesi ile birlikte sistemden görüntüleme şansı olacağının (Sözleşme ekranından ya da Eczane Bilgileri menüsünden) duyurulduğubelirtilmektedir.

Konu hakkında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur Ve Hizmetleri Emekli Ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve TODEM ile yapılan şifahi görüşmelerde bu hizmet bedelini ödemeyi kabul etmeyen eczacılarımızın provizyon ekranlarının kapatılacağı bilgisi alınmıştır. Ancak bilindiği üzere Birliğimiz ve ilgili Vakıf arasında imzalanan ve halen devam eden 31.10.2003 tarihli Protokolün VI. Anlaşma maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “Vakıfla eczaneler arsında bu Protokol esaslarına göre anlaşma yapılır. “ ifadesi ile 3. Fıkrasında yer alan “Kurum ve Kuruluşlar %2,5 iskonto yapan ve başvuru formunu getiren her eczane ile feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açılan eczaneler hariç) anlaşma yapacaklardır.” ifadesi gereğince sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı eczaneler hariç, bahsi geçen Protokol hükümlerini kabul eden ve Vakfınız ile sözleşme imzalayan tüm eczanelerin başka bir koşul aranmadan Vakfınız mensuplarına ait reçeteleri karşılayabileceği belirtilmekte;

Ayrıca aynı Protokolde eczacılarımızın hizmet bedeli ödeme yükümlülüğü hakkında herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu sebeple Protokolde yer almamasına rağmen hizmet bedeli adı altında eczacıdan ücret talep edilmesi ve hizmet bedelini ödemek istemeyen eczacılarımızın provizyon sistemlerinin kapatılması mevzuatımıza açıkça aykırı olup, söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi hususunda ilgili Vakfa yazı gönderilmiş olup;

Vakıfla sözleşmeli eczacılarımızın Sistem Kullanım Sözleşmesini kesinlikle onaylamamaları hususunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Vakıfa gönderilen yazı için tıklayınız.