Duyuru Tarihi: 7.1.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla 05.01.2008 tarih, 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379) yazımız ekinde iletilmektedir.

Söz konusu Tebliğin “3-Anlaşmalı Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Düzenlenen Faturalarda Süre” başlıklı bölümünde; 336 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  eczanelerin, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebileceklerinin belirtildiği,

 Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumunun da 336 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamasında, eczanelerle anlaşma yapılan kamu kuruluşları kapsamında değerlendirilmesinin uygun görüldüğü,

 Anılan Kurumla anlaşmalı eczanelerce söz konusu Kuruma (anılan Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri için) ay sonunda tek bir fatura düzenlenebileceği bildirilmektedir.

 Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

 

Eki: 3

Ek Dosya İçin Tıklayınız...