Duyuru Tarihi: 21.3.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

18 Mart 2015 Çarşamba günü TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’naÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” getirilmiş ve görüşülmeye başlanmıştır. Bu tasarıda yabancıların hangi koşullar altında ülkemizde çalışacaklarına dair kurallar belirtilmekteydi.

Ancak tasarıda eczacıları da ilgilendiren bir maddenin mevcut olması nedeniyle Merkez Heyetimiz TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na giderek Birliğimizin görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile Komisyon üyesi Milletvekillerine sunmuştur.

Komisyona gelen 1/1035 sayılı “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı”nın 16ncı maddesinde;


“Bakanlar Kurulunun Yetkisi

MADDE 16- (1) Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde;

a)   Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve mesleklerin yabancılar tarafından, kamu görevlisi olunmaması kaydıyla, icrasına izin verebilir.

b)   Ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek itibarıyla çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesini belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir”şeklinde bir düzenleme bulunmaktaydı.

Bilindiği gibi 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun”un 2nci maddesinde;

 “ Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır:

A)   Türk vatandaşı olmak;

B)   Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup da 3 üncü madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak;

C)   Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş olmak;

D)   Bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak” denilmektedir.

Komisyonda bulunan Kanun tasarısının 16ncı maddesinin birinci fıkrası bizim kanunumuzu by-pass edeceği için bu tasarıdaki maddenin çıkarılması gerektiği Komisyona detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Sadece eczacıları ilgilendirmeyen, profesyonel diğer tüm meslekleri de ilgilendiren bu düzenleme Merkez Heyetimizin yaptığı girişimler neticesinde geri çekilerek tasarıdan çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter