Duyuru Tarihi: 2.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2009 tarih, 29416 (2009/27) sayılı, “Eczanelere ilişkin işlemler” konulu Genelge yayımlanarak, 19.12.2005 tarih, 62056 sayılı “Muvazaa değerlendirmesi” konulu ve 19.02.2008 tarih, 11888 sayılı “Eczane işlemleri için istenen belgeler” konulu genel yazılar yürürlükten kaldırılmıştı.

Söz konusu genelge Birliğimiz ve Bölge Eczacı Odalarımızın muvazaalı eczanelerin açılmasının engellenmesi konusunda yürütülen mesleki mücadele açısından sorun yaratmakta, ayrıca eczacı odalarına yasa ve yönetmeliklerle verilen yetkileri kısıtlamaktaydı. Bunların yanında, mesleklerini icra ederken belge güncellemesi için eczacılarımızdan her beş yılda bir göz raporu, sağlık raporu, savcılık belgesi istenmesi; il veya ilçe içerisindeki nakiller dahil olmak üzere eczanelerin tüm nakil durumlarında ruhsat harcı yatırılarak ruhsat yenilenmesi zorunluluğu getirmesi gibi sorunları barındırmaktaydı.

2009/27 sayılı Genelgenin iptali için bazı eczacı odalarımız ve Birliğimiz tarafından davalar açılmıştı.

Genelgenin yayınlanmasını takiben Birliğimiz tarafından Bölge Eczacı Odalarından ivedi olarak görüşleri talep edilmiş, gelen görüşler doğrultusunda Birliğimiz tarafından çalışmalar yürütülerek Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları nezdinde çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tüm girişimlerin sonucunda 30.06.2009 tarihinde Merkez Heyeti yöneticilerimizin de katıldığı bir toplantı ile yeni bir genelge taslağı hazırlanmış ve 01.07.2009 tarihinde 2009/27 sayılı genelgeyi ortadan kaldıran, 2009/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Eczane açılışlarında eczacı odalarının etkinliği ve muvazaa ile mücadele konusunda Odalarımız ve Birliğimiz açısından son derece önemli olan 2009/40 sayılı Genelge ile ilgili önemli hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

• Üye kayıt işlemleri konusunda Bölge Eczacı Odalarına 6643 sayılı yasa ile verilmiş olan yetkide herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamakta, üye kayıtları eczacı odalarının yapmakla yükümlü olduğu idari işlemler kapsamında değerlendirilerek  gerçekleştirilmekteydi. 2009/40 sayılı genelgenin yayınlanması ile 2009/27 sayılı genelgedeki üye kayıtlarının 10 iş günü içinde yapılması zorunluluğu  kaldırılmış olup, üye kayıtları eczacı odaları tarafından makul süre ve idari işlemlerin yapılması konusundaki yasal sınırlamalar kapsamında devam edecektir. Bu konuda Birliğimiz tarafından önümüzdeki günlerde bölge eczacı odalarına ayrıca bir yazılı bildirimde bulunulacaktır.

• 2009/40 sayılı genelge ile, eczacı odalarının muvazaa kanaati bildirdiği eczanelere İl Sağlık Müdürlüklerince doğrudan ruhsat verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Bölge Eczacı Odası ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün muvazaaya ilişkin değerlendirmelerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda, dosya belgeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek, Birliğimizin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından muvazaa değerlendirmesi yapılarak muvazaaya ilişkin kanaat İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilecektir.