Duyuru Tarihi: 9.12.2009


Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı

Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından, 18.08.2006 gün ve 2006.10.3802 sayılı karar ile Sağlık Bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık) alanında yurt dışından alınan diplomaların denklik işlemleri için zorunlu olan seviye tespit sınavının kaldırılması ile başlayan süreç Birliğimiz tarafından yürütülen hukuksal mücadele sonucu durdurulmuştur.

Ancak Birliğimiz tarafından böyle bir uygulamanın kabul edilmez olduğu ve bu tür girişimlere izin vermeyeceğimizi fark edenler, haksız çabalarını sembolik denklik sınavları düzenleyerek, en az 2 aşamalı olması ve eczacılığın uygulamalı bir meslek olması nedeniyle bir pratik sınavın mutlaka yapılması, sınavlardaki başarı notunun ülkemizdeki not sistemiyle paralel olarak 100 üzerinden en az 60 olması gerekliliğini göz ardı ederek 07.05.2009 tarih, 27221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, denklik sınavlarının 2 aşamalı gerçekleştirilmesi zorunluluğu kaldırılmış, pratik sınav aşaması eklenmemiş ve başarı notunu 100 üzerinden 50 puan olarak bırakılmıştır.

Yönetmeliğin yayımlandığı 07.05.2009 tarihinde, resmi web sayfamız üzerinden; Birliğimiz tarafından konunun üzerinde hassasiyetle durularak yargı yollarına başvurulacağı, gösterdiğimiz kararlılığın, bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceği kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Birliğimiz tarafından, 07.05.2009 tarih, 27221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idari yargıya başvurulmuştu.

T.C. Danıştay 8. Daire Başkanlığı’nın 2009/6013 Esas sayılı dosyasında derdest bulunan davada 06.10.2009 tarihinde oybirliği ile alınan kararda; Yönetmelik değişikliği ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da yer alan mesleki bilgilerin ispatı zorunluluğunun örtülü olarak ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, sağlık bilimleri gibi gerek bireysel, gerek toplumsal bazda önem taşıyan bir konuda verilen eğitimin niteliğinin kamu yararı açısından büyük önem arzettiği, seviye tespit sınavı uygulamasının zorunlu olmaktan çıkarılmasının, konunun önemi ve özelliği açısından mümkün bulunmadığı gerekçeleriyle Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin 3/d bendi ile bu bendin (1) ve (2). Alt bentlerinin yürütmesinin durdurulması isteminin “eczacılık branşı yönünden” kabulüne karar vermiştir.

Tüm eczacı kamuoyuna duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız