Duyuru Tarihi: 4.11.2008

 

29.09.2008 tarih ve 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı SGK Sağlık Uygulama tebliği ile, Tebliğe ek olarak 22.10.2008 tarih 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Tebliğ hükümleri ile belirlenen uygulamalara açıklık getirmek üzere,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, 31.10.2008 tarihinde, yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere, bir duyuru metni yayımlanmıştır.

Bu duyuru metni ile, eczanelerden ilaç temin hizmeti ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen konulara yer verilmiştir:

-HANGİ SAĞLIK KURUM/KURULUŞLARINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİL EDİLMEYECEĞİ(Madde 1 ve Madde 2)

1) 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in (2) numaralımaddesinde, SUT’un (6.5.4) numaralı maddesinde yer alan “aile hekimi muayenelerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “acil sağlık hizmetleri ile (2.3) numaralı maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde” ibaresinin eklendiği bildirilmiştir.

Bu itibarla,

A. Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,

B. Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuarları,

C. Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar,

D. Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri,

tarafından sunulan sağlık hizmetleri,

E. Acil sağlık hizmetleri,

için, muayene katılım payı alınmayacaktır.

2) SUT’un (6.5.4) numaralı maddesinde; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ve Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimi muayenelerinde, muayene katılım payı alınmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Kuruma devredilen kurumlar ile sözleşmesi/ protokolü bulunan; belediye poliklinikleri ve özel polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri için, muayene katılım payı tahsil edilmeyecektir.

- REÇETE KARŞILANMASINDA ENDİKASYON UYUMUNA BAKILMASI GEREKEN DURUMLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (Madde 6)

6) SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinde “Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır.” hükmü ile (12.2) numaralı maddesinde “Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Ancak SUT eki EK-2 Listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan ilaçların SUT eki EK-2 Listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz.” hükmü yer almakta olup söz konusu madde hükümleri doğrultusunda endikasyon uyumu kontrolünde, reçetede