Duyuru Tarihi: 18.10.2008

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 17.10.2008 tarihinde; 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alan bazı sigortalı ve hak sahipleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen duyuru yayımlanmıştır:

“5797 Sayılı Kanunla değişik 5510 Sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemlerin Kurum tarafından en geç 3 yıl içinde, devralındığı tarihe kadar devam edecektir.

Buna göre;

-         Kamu görevlilerinin,
-        
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanların,
-        
442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen köy korucuları ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alanların,
-        
3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımlarından yararlananların,

sağlık yardımları 01.10.2008 tarihinden sonra da kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanmaya devam edecektir.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandık mensuplarının sağlık yardımları ise 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince Kurumumuza devroluncaya kadar ilgili sandıklarca karşılanmaya devam edecektir.”

Şeklindedir.

İlgili duyuruya istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda, yukarıdaki maddede sayılan sigortalı ve hak sahiplerinin reçete provizyon işlemlerinin hangi yöntem ile yapılacağı konusunda, Kurumun henüz değerlendirme aşamasında olduğu, eczaneler tarafından izlenmesi gereken yöntemin, 

20 Ekim 2008 Pazartesi günü yayımlanması beklenen SUT Revizyonu ile netleştirileceği bilgisi alınmıştır.

Reçete karşılanması sırasında, yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması, olası mağduriyetleri önleyecektir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SGK Duyuru Metni için tıklayınız.


Ek-1