Duyuru Tarihi: 23.9.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 20.08.2013 tarih ve 3177 sayılı yazı ile,

30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun;

*16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak, 15 Mayıs 2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin amacı çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek,

*11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak 18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin amacı işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde düzenlendiği belirtilmekte olup,

Türk Eczacıları Birliği olarak 10 kişiden az işçi çalıştıran iş yerleri ile az tehlikeli iş yerleri sınıfında değerlendirilen eczaneler için bu yönetmelikler çerçevesinde;

-Eczane çalışanlarının acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında bilgilendirilmesi ve bunlara ilişkin eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işveren olarak eczacının kendisinin verebilmesi ve,

-Eczacılara da bu eğitimin, 30.000 eczacının bağlı bulunduğu kendi meslek örgütü tarafından hazırlanacak olan uzaktan eğitim modülü ile verilebilmesinin sağlanması amacıyla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılması talebimiz bulunduğu belirtilmekte idi.

Yazımıza cevaben gelen 28.08.2013 tarih ve 14206 sayılı yazı ile, yazımızın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde incelendiği ve görüşlerimizin değerlendirilmek üzere kayıt altında alındığı bildirilmektedir.

Birliğimizin ve Genel Müdürlüğün yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Birliğimiz tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen yazı için tıklayınız.
Genel Müdürlük tarafından Birliğimize gönderilen yazı için tıklayınız.