Duyuru Tarihi: 27.6.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


İlgi (a): 10.03.2011 tarih ve 37.A.00.005083 sayılı,
      (b): 30.03.2011 tarih ve 37.A.00.005266 sayılı,
      (c): 03.05.2011 tarih ve 37.A.00.005660 sayılı,
     (d): 30.05.2011 tarih ve 37.A.00.005872 sayılı Bölge Eczacı Odası yazılarımız.


Bilindiği gibi, 25.02.2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında stok affı ile ilgili yapılan düzenlemeler ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Odalara duyurulmuştu. Ardından Maliye Bakanlığı’nın konu hakkında 12.03.2011 tarihli ve 27872 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ni (Seri No:1) yayımlaması sonrasında da ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile hem bu Tebliğ duyurulmuş hem de Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirliği’nin bu konuda hazırladığı rapor Odalara iletilmişti.

6111 sayılı kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2011 tarih 2011/1713 sayılı kararıyla bir ay uzatılması üzerine konu hakkında Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirlerince yapılan değerlendirme ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarımıza iletilmiş, konunun önemi nedeniyle tekrar bir hatırlatma ise ilgi (d)’de kayıtlı yazımız ile yapılmıştı.

30 Haziran 2011 tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle konunun bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

Başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle sona eren kanun maddeleri aşağıdaki gibidir;


1)6111 sayılı Kanunun;


1.Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci,
2.Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,
3.Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,
4.Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı,
5.Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci,
6.Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci
7.Vadesi Geldiği Halde Ödenememiş Olan yada Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Olan S.G.K. Primleri


Bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ödenmesi gereken ilk taksit (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmelidir.


Stok düzeltmesi ile ilgili başvuru ve ödeme süreleri aşağıdaki gibidir;


1)İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyanı ve maddeye göre hesaplanan verginin son ödeme tarihi  30 Haziran 2011' dir.


2)“Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” başlıklı 11 inci maddesinin;

a)Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle 30 Haziran 2011 tarihine kadar kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekmektedir.

b)İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ve maddeye göre hesaplanan verginin son ödeme tarihi  30 Haziran 2011’dir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize bir kez daha duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter