Duyuru Tarihi: 3.5.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

6111 sayılı kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2011 tarih 2011/1713 sayılı kararıyla bir ay uzatılmıştır.

Konu hakkında Birliğimiz Yeminli Mali Müşavirlerince yapılan değerlendirme şöyledir;

Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2011 tarih 2011/1713 sayılı Kararına göre, 6111 sayılı Kanunun 2 ila 11 inci maddelerine ilişkin süreler aşağıdaki gibidir;


1)6111 sayılı Kanunun;


1.Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci,
2.Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,
3.Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,
4.Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı,
5.Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci,
6.Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci


maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.


2)İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.


3)“Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” başlıklı 11 inci maddesinin;


a)Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıtlarına intikal ettirmeleri için öngörülen 31 Mayıs 2011 tarihi, 30 Haziran 2011 tarihine,


b) İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin süre 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine, uzatılmıştır.


4)Ancak, 2011/1713 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre (Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia) kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.


Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir