Duyuru Tarihi: 14.5.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

 

T.C.  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 2010/63 sayılı Genelge ile,

Türk Tabipler Birliği tarafından Kurum aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği belirtilerek,

25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “3.2. Katılım Payı” maddesi ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Genelge uyarınca, 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Aile Hekimliği muayenelerinden 2 TL katılım payı tahsil edilmeyecek olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim. 

 

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


 

2010/63 sayılı Genelge için tıklayınız