Duyuru Tarihi: 26.12.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 20.12.2013 tarihli ve 267 sayılı yazımız.

Birliğimize Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve ilgi yazımızda da bahsi geçen 16.12.2013 tarihli ve 20175549 sayılı yazıda,

Aralık döneminde karşılanan reçetelerle birlikte eczanelerin 2013 yılına ait satış hasılatlarının oluşacağı, satış hasılatı Protokolün 3.4. numaralı maddesinde belirlenen üst limitlerine yakın olan bazı eczanelerin fatura kesme işlemlerini 2014 yılı Ocak ayına bırakarak daha az indirim yapma ve daha fazla hizmet bedeli almayı amaçladığı yönünde bildirimlerin Kuruma intikal ettiği,

Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün 4.1. Faturaların düzenlenmesi başlıklı maddesinde “Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır…”hükmünün yer aldığı ve Aralık 2013 dönemi faturalarında bu kurala uyulmamasının gerçek dışı satış hasılatlarının oluşmasına ve Kuruma kesilen faturalar ile mali kayıtların uyuşmamasına neden olabileceği;

Maliye Bakanlığının 336 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde verilen izin çerçevesinde Aralık 2013 faturalarının 31.12.2013 tarihinde kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Eczacılarımızdan ve eczacı odalarından Birliğimize ulaşan bildirimlerde, faturaların en son hangi tarihe kadar kesilebileceği hakkında tereddütler oluştuğu anlaşıldığından, konu hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Protokolün 4.2.1 maddesinde belirtilen “Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.” hükmü ile belirlenen fatura teslim tarihi süresince faturaların sonlandırılabileceği ve Kurum yazısına istinaden Aralık 2013 reçetelerine ait faturaların tarihinin 31.12.2013 olarak yazılmasının yeterli olacağı konusunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.