Duyuru Tarihi: 10.2.2009BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na 26.01.2009 tarih, 4353 sayılı yazı gönderilerek, eczanelerin 2008 yılı mali gelir bilgilerinin yasal olarak Maliye Bakanlığına son bildirim tarihinin 31.03.2009 olması nedeniyle, sözleşme yenileme süresinin, Nisan ayının son haftasında bir tarihe ertelenmesi talep edilmişti.

Konuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gönderilen 02.02.2008 tarihli yazıya göre,

Eczanelerin, 01.02.2009 tarihi itibariyle, Provizyon Sistemine 2008 yılı KDV hariç satış hasılatlarını 09.02.2009 tarihine kadar beyan esasına dayanarak girmek suretiyle yeni iskonto oranlarını (http://emek.emekli.gov.tr/sozlesmeislemleri/ linki yardımı ile )  işler hale getirmeleri gerekmekte olup, bu tarihe kadar hasılatın girilmemesi halinde eski iskonto oranından reçete girişine izin verilmeyecektir. Bu süre zarfında girilen tutar ve iskonto oranlarının düzeltilmesi için Kurum taşra teşkilatına yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

Eczaneler tarafından, Kuruma, sözleşme yapılması için verilen dilekçe ekinde SUT eki Ek-3/B formu yerine, eczanenin 2008 yılı satış hasılatına ve buna göre belirlenen iskonto oranına ilişkin yazılı beyanı, varsa vergi dairesine verilen beyannamenin bir örneği ile birlikte sözleşme yenilemenin son günü olan 01.03.2009 tarihine kadar sözleşme yenilenmesine ilişkin dilekçe ekinde Kurum taşra teşkilatına verilecek olup, bu aşamada Kurum tarafından yalnızca beyanın Provizyon Sistemine girilen oranla uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

Beyanların doğruluğunun teyidi mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı formun Kuruma en geç 03.04.2009 günü mesai bitimine kadar ibraz edilmesini müteakiben Mart ayı faturalarının son teslim tarihi olan 15.04.2009 tarihine kadar yapılacaktır.

Kurum taşra teşkilatı tarafından eczanece 2008 yılı satış hasılatı beyanının, iskonto oranını yanlış belirleyen biçimde yapıldığının tespiti halinde, eczane ile yapılan sözleşme üzerine karşılıklı şerh düşülerek konu tutanağa bağlanacaktır, bu dönemlere ait faturalar incelenmiş olup olmadığına bakılmaksızın toplu olarak eczaneye iade edilecektir. İade edilen faturaların bedellerinin ödenmesinde reçetelerin düzeltme sonrasında faturanın Kuruma teslim edildiği tarih ve bu tarihe ait ödeme dönemi esas alınacaktır.

Birliğimiz tarafından Kuruma gönderilen yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun cevap yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter
Eki:3

TEB in 26.01.2009 tarihli başvurusu
SGK nın 02.02.2009 tarihli cevap yazısı
 
                    SUT Eki