Duyuru Tarihi: 19.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderlerinin, 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaya başlanmış olmasına karşın, 2684 sayılı Kanun kapsamındaki İlköğretim ve Orta öğretimde okuyan parasız yatılı veya burslu öğrencilerin ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konusunda tereddüt yaşanması üzerine, Birliğimiz tarafından ilgili Kurumlara gönderilen yazılar ile konuya açıklık getirilmesi istenmiştir.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.02.2010 tarih ve 1079 sayılı yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Maliye Bakanlığı’na konu hakkında gönderdiği yazı ile,

5510 sayılı Kanunla herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar bakımından öngörülen geçiş sürecinin devam ettiği bu kişiler için genel sağlık sigortası zorunluluğunun olmadığı ve benzer durumda olan sosyal güvenliği olmayan yükseköğretim öğrencilerinin tedavi giderlerinin daha önce olduğu gibi öğretim gördükleri kurum tarafından sağlanmasının uygun olacağının belirtilmesinden ötürü; Bakanlıklarına bağlı pansiyonlu okullarda 2684 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde eğitim öğrenim gören ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınacağı tarihe kadar tedavi giderlerinin, Bakanlık ilgili birimlerinin bütçesinde açılacak “03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodundan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek ödeneklerle karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


Ek: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısı

Yazı için tıklayınız