Duyuru Tarihi: 2.3.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştı.

Söz konusu Tebliğ ile,  SUT’un “Şeker ölçüm çubukları” başlıklı 7.3.5 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde, “Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. Eczaneler kan şekeri ölçüm cihazları için fark alabilir, ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemenin Birliğimiz ile Kurum arasında bağıtlanan Protokol hükümlerine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

Kurumun, Birliğimiz ile bağıtlanan protokol hükümlerine aykırı olarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenlemelere karşılık Birliğimizce yargı yoluna daha öncesinde yapılan başvurularda, Danıştay tarafından, SUT’da yapılacak düzenlemelerin, protokol hükümlerine aykırı olmaması gerektiği ve protokol hükümlerinin ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebileceği gerekçelerine dayalı karar alındığı bilinmektedir.

Bunun yanı sıra, Kurumun MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde yayınladığı 28.02.2011 tarihli duyuru ile de, yine aynı Tebliğ’in 36 ncı Maddesi ile yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek, eczanelerin 12-28.02.2011 tarihleri arasında girmiş oldukları reçetelerde, G2D’li ürün bulunanların sisteme yeniden kaydedilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Bu konularla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,

•Şeker ölçüm çubukları ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin protokole aykırı olması nedeniyle SUT metninden çıkarılmasının,


•G2D’li ürünlerin ayrı fatura edilmesi ile ilgili olarak da 01.03.2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan bir düzenlemenin, geçmişe dönük olarak uygulanmasının mümkün olmaması nedeniyle,  eczanelere ek iş yükü getirecek bu uygulamanın ivedilikle sonlandırılmasının,

aksi takdirde akdi ve kanuni haklarımızı kullanacağımızın ihtaren bildirilmesi için, Birliğimiz avukatları tarafından 01 Mart 2011 tarihinde ihtarname çekilmiştir.  

İhtarname metni yazımız ekinde tarafınıza iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


İhtarname için tıklayınız...