Duyuru Tarihi: 19.11.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 11.11.2008 tarihinde, Ankara 6.Noterliği kanalıyla Birliğimize “01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 09.07.2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ünde bazı reçetelerin dönüşümlü olarak karşılanmasını düzenleyen (3.7) numaralı maddenin söz konusu Protokolden çıkarıldığına dair ihtar” Tebliğ edilmiştir.

Protokolün  “Türk Eczacıları Birliği ile Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacak” reçete gruplarını belirleyen 3.7 Maddesinin iptali için, Kurum tarafından ihtar metninde bildirilen gerekçelerin, hukuki bir dayanağı mevcut değildir ve söz konusu uygulama Birliğimiz tarafından kabul edilmemiştir.

Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uyarınca, karşılıklı olarak imza altına alınmış bir protokol metnini değiştirme hakkı, taraflara protokolle verilmediği müddetçe, bir tarafın irade beyanları ile değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 2008 protokolünün 7.6 maddesi incelenecek olur ise protokol hükümlerinin ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebileceğinin çok açık bir şekilde hüküm altına alınmış olduğu görülecektir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek taraflı iradesi ile protokolün bir maddesini yürürlükten kaldırma hakkı bulunmamaktadır.

Kaldı ki; Danıştay 8.Daire Başkanlığı 03.07.2008 tarih  ve 2008/1448 E,2008/4950 K sayılı ilamında bu sistemin ilaç ihtiyaç sahipleri lehine olduğunu, daha az formalite gerektirdiğini, bu sistem ile eczaneler arası dengenin kurulduğunu, bu uygulamanın ticari bir amacının bulunmadığını, eczaneler arası haksız rekabetin önlendiğini, hastaların zamanında ilaca ulaştığı, bu uygulamanın eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini, eczacıların birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güvenin hakim kılınması, eczacıların hak ve menfaatlerinin korunması ve bunların halkın ve Devletin menfaatleri ile dengeli olmasını öngören 6643 sayılı yasaya uygun olduğuna karar vermiştir.

Bu itibarla, Kurum tarafından noter yoluyla tebliğ edilen ihtar metninin, yasal bir geçerliliği olmadığının bildirimi için, Birliğimiz tarafından gerekli çalışma başlatılmıştır.

Üyelerimizin, reçete karşılanması ile ilgili olarak, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren protokol hükümleri çerçevesinde işlem yapması gerekmektedir. Bu itibarla, protokolün 3.7 Maddesinde belirlenen reçete gruplarının da Bölge Eczacı Odaları tarafından kurulan sistem dahilinde kabulü ve Bölge Eczacı Odası onayı uygulaması devam edecektir.

Bu süreçte, Kurum tarafından çekilen ihtar metnine istinaden, reçetelerin Bölge Eczacı Odası onayı alınmadan Kuruma fatura edilmesi durumunda, Birliğimiz tarafından başlatılan ve son derece güçlü yasal dayanaklara sahip hukuksal işlemlerin neticelenmesinin ardından, Oda onayı olmaksızın karşılanan reçetelerin bedellerinin ödenmesi mümkün olmayacaktır.

Bu tip bir mağduriyetin yaşanmaması için, Bölge Eczacı Odası tarafından uygulanan reçete tevzii sistemlerinin ve Oda onayı işlemlerinin aynen sürdürülmesi gerekmektedir.

Aksi halde, Bölg