Duyuru Tarihi: 22.2.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün, 16.12.2009 tarihinde noter aracılığıyla Birliğimize ulaştırılan tebligat aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek taraflı olarak feshi ile başlayan süreçte, Danıştay 10.Dairesinin 2009/16187 ve 2010/147 Esaslarına kayden açılan davalarda aldığı yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle, ilgili protokol yürürlükte bulunmaktadır.

Anılan Protokolün 7.1 Maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli bulunan eczanelerin, sözleşmelerini Şubat ayı içerisinde yenilemesi gerektiği hükme bağlanmış,  7.9 Maddesi ise, “Eczaneler sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 39uncu Maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, bu protokole uygun Tip Sözleşmeleri kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla SUT eki EK-3/B formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 17.02.2010 tarih B.13.2.SGK.0.11.04.01-638-2540365 sayılı yazı ile, sözleşme yenileme işlemleri ile ilgili olarak;

Sözleşme yenilenmesi sırasında 2009 yılı satış hasılatını gösterir SUT eki EK-3/B formunun vergi dairesinden onaysız olarak eczane tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye ekleneceği, daha sonra EK-3/B formunun vergi dairesinden onaylı olarak temin edilerek Kuruma teslim edileceği,

- Ek-3/B formdaki bilgilerin, eczane tarafından yapılan beyan ile karşılaştırılarak teyit edileceği; beyan ile onaylı form arasında eczanenin indirim oranını yanlış belirleyecek miktarda farklılık bulunması halinde sözleşme üzerinde yer alan indirim oranı kısmının taraflarca imzalanarak düzeltileceği, 

- Eczane tarafından hatalı ıskonto oranı ile Kuruma fatura edilmiş reçetelerin yer aldığı faturaların, kontrol edilip edilmediğine bakılmaksızın eczaneye iade edileceği, faturanın ve eki reçetelerin yeni ıskonto oranına göre düzeltilmesinin ardından Kuruma yeniden teslim edileceği; bu faturaların ödeme işleminin, Kuruma yeniden teslim edildiği tarih esas alınarak yapılacağı,

- Eczanelerin 2009 yılı indirim oranı ile 2010 yılı indirim oranı arasında farklılık bulunması halinde, 01.02.2010 tarihinden itibaren başlayarak SGK Provizyon Sistemine kaydettikleri reçeteleri yeni indirim oranlarına göre Eczane Provizyon Sisteminden yeniden hesaplattırmaları gerektiği; ilk beyan veya teyit aşamasında ıskonto oranını hatalı bildiren eczanelerin hatalı ıskontolu reçetelerini de provizyon sisteminden yeniden hesaplatması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin yapılmaması halinde dönem sonlandırmasına izin verilmeyeceği,

Bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı pr