Duyuru Tarihi: 11.11.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.11.2010 tarihi itibariyle devreye alınan E-Rapor uygulamaları ile ilgili olarak meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize bildirilen pek çok sorun çeşitli yazılarımızla Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 09.11.2010 tarihinde (bugün) www.sgk.gov.tr adresinde “Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6)” başlıklı bir duyuru yayınlanarak Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin uygulamasına açıklık getirilerek başvurularımıza toplu yanıt verilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre;

Sağlık hizmet sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan sağlık kurulu raporlarının hazırlanması ile ilgili işlem basamakları 1.10.2010 tarihli duyuru ile bildirilmiştir.

1-Bu duyurunun 3 üncü maddesinde elektronik raporların eczane tarafından kaydedilmesine izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

Ancak MEDULA sistemine giriş yetkisi bulunmayan; Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık tesislerinde ve 1. basamak sağlık tesislerindeki Uzman Hekimler ile Aile Hekimliği Uzman Hekimlerince düzenlenmiş raporların anlaşmalı eczaneler tarafından sisteme kaydedilmesine devam edilecektir.

2-Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili eklerde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek raporların ekinde belge ibraz edilmesine ilişkin Tebliğ’de hükümler yer almaktadır. Elektronik rapor düzenlenmesi durumunda Tebliğ’de rapora ekleneceği belirtilen belgelere ait bilgiler rapor içinde belirtilecek olup, ayrıca belge istenmeyecektir.

Örnek: SUT’un 6.2.28.B- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dâhil) maddesi kapsamında elektronik rapor düzenlenecek olması durumunda, LDL düzeyi için ayrıca belge istenmeyecek olup, raporun “Açıklama” bölümünde LDL değerinin tetkik tarihi ile birlikte belirtilmiş olması yeterli olacaktır.

Ancak; SUT’un 6.2.33. Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri başlıklı maddesi gereği rapor ekinde aranan hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim gibi belgelere ait bilgiler, elektronik rapor içinde belirtilemeyeceğinden, bu belgeler sağlık kurumunda hasta dosyasında muhafaza edilecek, belgelerin değerlendirilme sonucu raporun açıklama bölümünde belirtilecektir.

Bu duyurunun 1 inci maddesinde belirtilen raporlarda Tebliğ’deki rapora belge istenmesiyle ilgili uygulamalar aynen devam edecektir.

3-211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendileri, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarını öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1. basamak sağlık ünitelerine yapacağından, anılan personele 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşundan reçete düzenlenmesi halinde reçete ekinde mutlaka sevk belgesinin bulunması gerekmektedir.

4- Kurumca ödemesi yapılacak ilaçlara ait reçete ve raporların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli eczanelerin SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan elektronik raporlara dayanılarak reçete karşılamamaları gerekmektedir.