Duyuru Tarihi: 20.6.2011

 

Günümüzde, genelde sağlık, özelde ilaç ve eczacılık alanında yaşanan dönüşümler ve hızla ilerleyen bilgi/bilişim teknolojileri, eczacılık mesleğinin sürekli gelişimini zorunlu kılmaktadır. Söz konusu değişen ve gelişen koşullara uyum sağlama açısından, eczacıların mezuniyet öncesi olduğu kadar mezuniyet sonrası eğitimleri de önemli bir rol oynamaktadır.

Eczacı, tüm dünyada sadece ilacı sunan değil, sağlığın geliştirilmesinden, hastalığın rehabilite edilmesi noktasına kadar her düzeyde farklı görev, yetki ve sorumluluklara sahip bir sağlık çalışanıdır.  Söz konusu işlevler, bireylerin daha iyi sağlık-ilaç-eczacılık hizmetleri alması ve halk sağlığının geliştirilmesi açısından temel bir öneme sahiptir. Eczacıların bu işlevlerini yerine getirebilmeleri, üniversite lisans eğitiminin ötesinde; mezuniyet sonrası eğitim programlarından geçerek “Sürekli Meslekî Gelişim” içinde olmalarını gerektirir.

Sürekli Meslekî Gelişim; her eczacının profesyonel olarak tüm meslek yaşamı boyunca sorumluluğunu ve uzmanlığını sürdürmesi, bilgi, nitelik ve davranışlarını düzenli olarak iyileştirmesi, geliştirmesi ve genişletmesidir. Bir başka ifade ile Sürekli Meslekî Gelişim, bir sağlık çalışanı olarak eczacının kapasitesini geliştirmek, mesleğini daha etkin ve verimli icra edebilmek ve bunları sürdürebilmek için yaşam boyu öğrenme faaliyeti içerisinde olmasıdır.

Türk Eczacıları Birliği,  eczacıların mesleki yeterliliğinin geliştirilmesini, ilaç-eczacılık hizmetlerinin görünürlülüğünün pekiştirilmesini ve bu hizmetlerin kalitesine olan güveninin artırılmasını odağına alan Sürekli Meslekî Gelişim felsefesi çerçevesinde, 2002 yılından bu yana meslek içi eğitim programları düzenlemektedir. Bugün bu yolda yeni ve önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Eczacılarımızın meslekî bilgilerini sürekli güncellemelerine, mevcut bilgilerini tazelemelerine ve kişisel kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla; Novartis’in desteği ile TEB-E-ON, Eczacılar İçin Online Eğitim Platformu çerçevesinde, “Uzaktan Eğitim Modülleri”ni hayata geçiriyoruz.

Tüm eczacılarımız,  kişiye özel, eğitim maliyetlerinin neredeyse sıfıra indirildiği, zaman ve mekândan bağımsız, anında güncelleme imkânı tanıyan kısacası; online öğrenme yoluyla uzaktan eğitimin tüm olanaklarından yararlanarak hazırlanan bu modüllere, sadece www.eczacilikakademisi.org adresinden üye girişi yaparak erişebilmektedir.

Eczacılarımızın meslekî yeterliliklerinin ve kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi, yetkin oldukları alanlarda bilimsel bilgiye dayalı hizmetleri en doğru, etkin ve verimli biçimde sunmalarına katkı sunmak amacı ile hazırlanan TEB-E-ON, Eczacılar İçin Online Eğitim Platformu, Sürekli Mesleki Gelişim hedeflerimiz doğrultusunda gelişmeye ve kendini yenilemeye devam edecektir.

Bu modüllerin eczacılarımız tarafından izlenmesi, eczacılık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve mesleğimizin sağlık alanındaki vazgeçilmezliğimizin gözler önüne serilmesine doğrudan katkı sağlayacağı için, tüm eczacılarımızı TEB-E-ON Online Eğitim Platformu’na katılmaya davet ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ