Duyuru Tarihi: 28.3.2014
 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 11.03.2014 tarih ve 30789 evrak nolu yazı ile, ilaçların bilfiil hasta ve birinci derece yakınlarına teslim edilmesi hususunun meslektaşlarımıza duyurulması istenmekte idi.

Birliğimiz tarafından uygulamanın yanlışlığını ve düzeltilmesini gerektiğini bildiren bir yazı Kurum’a gönderilmiş olup, gönderilen yazıda;

Eczacılarımızın, reçete karşılama ve ilaç temin konularında Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokole uygun olarak hareket etmekte olduğu, ilgili protokolün

3.2.2 maddesinin “Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.” şeklinde,

3.2.15.2. maddesinin ise “Reçete muhteviyatı, bu protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. kimlik numarasının ve istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili diğer ek doğrulama bilgilerinin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır. Teslime ilişkin herhangi bir belge aranmayacaktır.” şeklinde düzenlendiği bildirilmiş,

İlgili hükümlerden de anlaşılacağı, ilacın hastanın kendisi dışında teslim edilebileceği kişinin birinci derecede yakını olması şeklinde bir zorunluluk söz konusu olmadığı, günlük işlemlerde de, ilacın hastanın kendisine veya birinci derecede yakınına teslim edilmesi gibi bir zorunluluğun, ilaç teminini büyük ölçüde aksatacağının ve ilaca erişimi engelleyeceğinin sarih olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca Birliğimize gönderilen ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bölge eczacı odalarımıza iletilen yazılarda yer alan “ilacın sadece hastaya veya birinci derece yakınına" teslim edilmesi şeklindeki talimatın protokole uygun şekilde düzeltilerek illere gönderilmesi talep edilmiştir.

TİTCK’ya gönderilen 28.03.2014 tarih ve 1490 sayılı yazımız ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

TİTCK'ya gönderilen yazı için tıklayınız.