Duyuru Tarihi: 11.9.2008


Bilindiği gibi, kamu kurum iskontolarının uygulanışı ve yeni eczane iskonto oranları, 30.06.2008 tarihinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak’ın imzasıyla tutanak altına alınmış ve söz konusu tutanak 09.07.2008 tarihinde, SGK ile Birliğimiz arasında 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalanan 2008 SGK Protokolü’ne de eklenerek yürürlüğe girmişti. 

Ancak bu tutanakla imza altına alınan bir çok hususun uygulanışı ile ilgili bugüne kadar Kurumla aramızda taleplerimizi karşılayacak doğrultuda mutabakat oluşmamıştı. Bu  konuların başında, kamu kurum iskontolarının Protokolde yazdığı şekilde, eczaneler tarafından alınan YTL tutarında Kuruma aktarımının sağlanması gelmekteydi. Kurum tarafından, bu konuya ilişkin, provizyon sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmamış olduğu, hukuki yollara başvurularak Mahkeme kanalıyla da tespit edilmiş ve bu tespitler doğrultusunda, üyelerimizin uğrayacakları zararın Kurumdan tahsil edilebilmesi için, üyelerimizin tarafından  kesmiş oldukları faturaların üzerine “SGK Provizyon sisteminin sözleşmeye aykırı uygulamasından oluşan kamu kurum iskontosu zararıma ilişkin talep ve dava haklarım saklıdır” şerhinin düşülmesi sağlanmış ve faturalara bu şerhin düşülmesine devam edilmektedir.

Bu süreçte, Kurum tarafından kamu kurum iskontosu oranı %4 olan ilaçların iskonto oranlarının, %11’e çıkarılması önerisi sunularak, bu şekilde bir kaynak oluşturulacağı, bu kaynağın eczanelere aktarılacağı ve bu suretle provizyon sisteminde kamu kurum iskontolarının uygulanışı ile ilgili düzenleme yapılmamasından kaynaklı zararın önleneceği bildirilmişti.

Ancak, Kurumun bu önerisi üzerine yapılan tüm görüşmelerde, eczacının zararını ortadan kaldıracak ve 30.06.2008 tarihli tutanakla elde edilen kazanımların gerisine düşülmeyecek bir yöntem önerilmediğinden, Kurum ile Birliğimiz arasında bir uzlaşı sağlanamamıştır. Bunun hemen ardından, 05.09.2008 tarihinde, Kurum web sayfası üzerinden tek taraflı bir duyuru yayımlanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından, bütün ilaçların iskontolarının, ayrım yapılmaksızın %11 olarak belirlendiği ve 01.09.2008 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilmişti.

Bunun üzerine, aynı gün Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvuruda bulunularak, meslektaşlarımızın 01.09.2008 tarihinden itibaren karşılamış oldukları reçetelerden ve stoklarında bulunan ilaçlardan kaynaklı uğrayacakları zararın ne şekilde ve kim tarafından karşılanacağı hususu sorulmuş ve meslektaşlarımızın bu değişiklikten kaynaklı herhangi bir zarara uğramamalarını sağlayacak yöntemin ivedi olarak bildirilmesi talep edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu duyuru ile ilgili olarak, Birliğimiz, Sanayicilerle de görüşmüş ve tüm ilaçların iskonto oranlarının %11’e çıkmasının ardından, meslektaşlarımızın stok zararların ne şekilde karşılanacağıyla ilgili tatmin edici bir yanıt alınamamıştır. 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, 08.09.2008 Pazartesi Günü Saat:11’de konuyu değerlendirmek, alınacak tedbirleri belirlemek, üyelerimizin ve örgütümüzün bundan sonraki süreçte alacağı tavrı saptamak amacıyla olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantı sonuçlanıncaya kadar, üyelerimiz tarafından;